كتاب 35 قانون روحاني

من عاشق کتاب 35 قانون روحانی هستم می خوام اینجا براتون 35 تا قانون رو بزارم امیدوارم خوشتون بیاد...

📖 35 قانون روحانی ( دایانا کوپر ) 👈 نگاهی گذرا بر طرح روحانی 🌹 (( قوانین اولیه زندگی )) 1 👈 همان گونه که در آسمان است ، بر زمین نیز 2 👈 همان گونه که در درون است ، در برون نیز 3 👈 قانون درخواست 4 👈 قانون جاذبه 5 👈 قانون مقاومت 6 👈 قانون انعکاس 7 👈 قانون فرافکنی 8 👈 قانون اتصال 🌹🌹(( قوانین رقم زدن )) 9 👈 قانون توجه 10 👈 قانون جریان 11 👈 قانون فراوانی 12 👈 قانون شفافیت 13 👈 قانون نیت 14 👈 قانون کامیابی 15 👈 قانون تجلی 16 👈 قانون موفقیت 🌹🌹🌹(( قوانین آگاهی متعالی )) 17 👈 قانون تعادل و تقارن 18 👈 قانون کارما 19 👈 قانون مسئولیت 20 👈 قانون تشخیص 21 👈 قانون تاکید 22 👈 قانون دعا 23 👈 قانون مراقبه 24 👈 قانون چالش 🌹🌹🌹🌹(( قوانین بسامد بالا )) 25 👈 قانون بسامد یا ارتعاش 26 👈 قانون معجزات 27 👈 قانون شفا 28 👈 قانون تطهیر 29 👈 قانون دیدگاه 30 👈 قانون شکرگزاری 31 👈 قانون برکات 32 👈 قانون فرمان 33 👈 قانون ایمان 34 👈 قانون مرحمت 35 👈 قانون یگانگی 36 👈 قانون تناسخ

/ 0 نظر / 19 بازدید