حقيقت و واقعيت

كريشنا مورتي

آزادي يعني رهايي از ترس و نگراني----

نظم ابتدا بايد در درون شما باشد كه به آن نظم الهي ميگويند

يعني همه مردم را با همه اديان شان بپذير و با آنها دوست باش و با جهان  وحدت داشته باش.

/ 0 نظر / 16 بازدید